خانه / دوره ها / آموزش فارسی گرامر انگلیسی / PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۳: Conditional sentences Part 5 (type 2) جمله های شرطی

PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۳: Conditional sentences Part 5 (type 2) جمله های شرطی

 1. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱: Basic Sentence Structure (SVO) ساختار ابتدائی جمله
 2. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲: To Be (Am Is Are) Part 1 To Be آموزش گرامر افعال
 3. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳: To Be (Am Is Are) Part2 – To Be آموزش گرامر افعال
 4. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴: Was & Were Part1 To Be شکل گذشته افعال
 5. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵: Was & Were Part 2 To Be شکل گذشته افعال
 6. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶: Simple Present Part 1 زمان حال ساده
 7. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷: Simple Present Part 2 زمان حال ساده
 8. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸: Simple Present Negative & Question Part 1 حالت منفی و پرسشی در زمان حال ساده
 9. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹: Simple Present Negative & Question Part 2 حالت منفی و پرسشی در زمان حال ساده
 10. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰: Subject Verb Agreement Part 1 – توافق فعل با فاعل
 11. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱: Subject Verb Agreement Part 2 – توافق فعل با فاعل
 12. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲: Plural Forms Part 1 – شکل های جمع
 13. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳: Plural Forms Part 2 شکل های جمع
 14. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴: Have/Has (Got) Part 1 شکل های مختلف فعل داشتن
 15. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵: Have/Has (Got) Part 2 شکل های مختلف فعل داشتن
 16. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶: Adjectives Part 1 صفت ها
 17. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷: Adjectives Part 2 صفت ها
 18. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸: Adverbs Part 1 قید حالت
 19. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹: Adverbs Part 2 قید حالت
 20. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰: Present Continuous Part 1 زمان حال استمراری
 21. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱: Present Continuous Part 2 زمان حال استمراری
 22. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲: Present Continuous Part 3 زمان حال استمراری
 23. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳: Past Continuous Part 1 زمان گذشته استمراری
 24. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴: Past Continuous Part 2 زمان گذشته استمراری
 25. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵: Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری
 26. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶: Spelling Part 1 قواعد نگارش
 27. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷: Spelling Part 2 قواعد نگارش
 28. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸: Spelling Part 3 قواعد نگارش
 29. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹: Simple Past Part 1 گذشته ساده
 30. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰: Simple Past Part 2 گذشته ساده
 31. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱: Simple Past Part 3 گذشته ساده
 32. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲: Simple Past Negative & Question Part1 حالت منفی و پرسشی در زمان گذشته ساده
 33. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳: Simple Past Negative & Question Part 2 حالت منفی و پرسشی در زمان گذشته ساده
 34. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴: Simple Past Negative & Question Part 3 حالت منفی و پرسشی در زمان گذشته ساده
 35. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۵: Possessive Adjectives Part 1 صفت های ملکی
 36. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۶: Possessive Adjectives Part 2 صفت های ملکی
 37. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۷: Possessive Adjectives Part 3 صفت های ملکی
 38. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۸: Possessive Pronouns Part 1 ضمیرهای ملکی
 39. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۹: Possessive Pronouns Part 2 ضمیرهای ملکی
 40. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۰: Possessive Pronouns Part 3 ضمیرهای ملکی
 41. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۱: Reflexive Pronouns Part 1 ضمیر های انعکاسی
 42. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۲: Reflexive Pronouns Part 2 ضمیر های انعکاسی
 43. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۳: Reflexive Pronouns Part 3 ضمیر های انعکاسی
 44. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۴: Objective Pronouns Part 1 ضمیر های مفعولی
 45. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۵: Objective Pronouns Part 2 ضمیر های مفعولی
 46. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۶: Ordinal Numbers Part 1 اعداد ترتیبی
 47. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۷: Ordinal Numbers Part 2 اعداد ترتیبی
 48. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۸: Ordinal Numbers Part 3 اعداد ترتیبی
 49. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۹: As…As Part 1 برابری صفت ها
 50. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۰: As…As Part 2 برابری صفت ها
 51. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۱: As…As Part 3 برابری صفت ها
 52. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۲: Comparative Adjectives Part 1 صفت های قیاسی
 53. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۳: Comparative Adjectives Part 2 صفت های قیاسی
 54. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۴: Comparative Adjectives Part 3 صفت های قیاسی
 55. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۵: Superlative Adjectives Part 1 صفت های عالی
 56. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۶: Superlative Adjectives Part 2 صفت های عالی
 57. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۷: Superlative Adjectives Part 3 صفت های عالی
 58. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۸: Tag Question Part 1 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 59. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۹: Tag Question Part 2 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 60. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۰: Tag Question Part 3 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 61. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۱: Tag Question Part 4 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 62. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۲: Both Either Neither Part 1 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 63. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۳: Both Either Neither Part 2 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 64. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۴: Both Either Neither Part 3 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 65. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۵: Both Either Neither Part 4 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 66. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۶: Present Perfect Part 1 زمان حال کامل
 67. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۷: Present Perfect Part 2 زمان حال کامل
 68. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۸: Present Perfect Part 3 زمان حال کامل
 69. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۹: Present Perfect Part 4 زمان حال کامل, آیا تا حالا …؟
 70. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۰: Present Perfect Part 5 زمان حال کامل, آیا تا حالا …؟
 71. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۱: Present Perfect Part 6 زمان حال کامل, آیا تا حالا …؟
 72. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۲: Present Perfect Part 7 زمان حال کامل چند وقته که …؟
 73. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۳: Present Perfect Part 8 زمان حال کامل چند وقته که …؟
 74. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۴: Present Perfect Part 9 تفاوت زمان گذشته ساده و حال کامل
 75. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۵: Questions Part 1 شیوه های مختلف پرسیدن
 76. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۶: Questions Part 2 شیوه های مختلف پرسیدن
 77. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۷: Questions Part 3 شیوه های مختلف پرسیدن
 78. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۸: Questions Part 4 شیوه های مختلف پرسیدن
 79. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۹: Questions Part 5 شیوه های مختلف پرسیدن
 80. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۰: Questions Part 6 شیوه های مختلف پرسیدن
 81. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۱: Questions Part 7 شیوه های مختلف پرسیدن
 82. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۲: Questions Part 8 شیوه های مختلف پرسیدن
 83. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۳: Relative Pronouns Part 1 ضمیرهای موصولی
 84. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۴: Relative Pronouns Part 2 ضمیرهای موصولی
 85. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۵: Relative Pronouns Part 3 ضمیرهای موصولی
 86. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۶: Relative Pronouns Part 4 ضمیرهای موصولی
 87. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۷: Relative Pronouns Part 5 ضمیرهای موصولی
 88. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۸: Relative Pronouns Part 6 ضمیرهای موصولی
 89. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۹: Relative Pronouns Part 7 ضمیرهای موصولی
 90. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۰: Prepositions Part 1 حروف اضافه
 91. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۱: Prepositions Part 2 حروف اضافه
 92. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۲: Prepositions Part 3 حروف اضافه
 93. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۳: Prepositions Part 4 حروف اضافه
 94. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۴: Prepositions Part 5 حروف اضافه
 95. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۵: Prepositions Part 6 حروف اضافه
 96. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۶: Prepositions Part 7 حروف اضافه
 97. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۷: Prepositions Part 8 حروف اضافه
 98. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۸: Prepositions Part 9 حروف اضافه
 99. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۹: Prepositions Part 10 حروف اضافه
 100. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۰: Prepositions Part 11 حروف اضافه
 101. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۱: Prepositions Part 12 حروف اضافه
 102. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۲: Passive Voice Part 1 جمله های مجهول
 103. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۳: Passive Voice Part 2 جمله های مجهول
 104. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۴: Passive Voice Part 3 جمله های مجهول
 105. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۵: Passive Voice Part 4 جمله های مجهول
 106. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۶: Passive Voice Part 5 جمله های مجهول
 107. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۷: Passive Voice Part 6 جمله های مجهول
 108. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۸: Passive Voice Part 7 جمله های مجهول
 109. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۹: Conditional sentences Part 1 (type 0) جمله های شرطی
 110. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۰: Conditional sentences Part 2 (type 0) جمله های شرطی
 111. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۱: Conditional sentences Part 3 type 1 جمله های شرطی
 112. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۲: Conditional sentences Part 4 (type 2) جمله های شرطی
 113. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۳: Conditional sentences Part 5 (type 2) جمله های شرطی
 114. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۴: Conditional sentences Part 6 (type 3) جمله های شرطی
 115. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۵: Prefixes & Suffixes Part 1 پیشوندها و پسوندها
 116. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۶: Prefixes & Suffixes Part 2 پیشوندها و پسوندها
 117. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۷: Prefixes & Suffixes Part 3 پیشوندها و پسوندها
 118. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۸: Prefixes & Suffixes Part 4 پیشوندها و پسوندها
 119. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۹: Prefixes & Suffixes Part 5 پیشوندها و پسوندها
 120. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۰: Prefixes & Suffixes Part 6 پیشوندها و پسوندها
 121. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۱: Prefixes & Suffixes Part 7 پیشوندها و پسوندها
 122. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۲: Prefixes & Suffixes Part 8 پیشوندها و پسوندها
 123. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۳: Prefixes & Suffixes Part 9 پیشوندها و پسوندها
 124. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۴: Future Tense Part 1 زمان آینده
 125. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۵: Future Tense Part 2 زمان آینده
 126. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۶: Future Tense Part 3 زمان آینده
 127. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۷: Future Tense Part 4 زمان آینده
 128. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۸: Future Tense Part 5 زمان آینده
 129. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۹: Future Tense Part 6 زمان آینده
 130. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۰: Future Tense Part 7 زمان آینده
 131. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۱: Future Tense Part 8 زمان آینده
 132. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۲: Future Tense Part 9 زمان آینده
 133. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۳: Future Tense Part 10 زمان آینده
 134. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۴: IELTS Part 1 معرفی امتحان آیلتس
 135. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۵: IELTS Part 2 معرفی امتحان آیلتس
 136. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۶: IELTS Part 3 معرفی امتحان آیلتس
 137. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۷: IELTS Part 4 معرفی امتحان آیلتس
 138. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۸: IELTS Part 5 معرفی امتحان آیلتس
 139. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۹: IELTS Part 6 معرفی امتحان آیلتس
 140. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۰: IELTS Part 7 معرفی امتحان آیلتس
 141. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۱: Conjunctions Part 1 حروف ربط
 142. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۲: Conjunctions Part 2 حروف ربط
 143. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۳: Conjunctions Part 3 حروف ربط
 144. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۴: Conjunctions Part 4 حروف ربط
 145. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۵: Conjunctions Part 5 حروف ربط
 146. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۶: Conjunctions Part 6 حروف ربط
 147. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۷: Conjunctions Part 7 حروف ربط
 148. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۸: Past Perfect Part 1 زمان گذشته کامل
 149. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۹: Past Perfect Part 2 زمان گذشته کامل
 150. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۰: Past Perfect Part 3 زمان گذشته کامل
 151. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۱: Past Perfect Part 4 زمان گذشته کامل
 152. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۲: Past Perfect Part 5 زمان گذشته کامل
 153. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۳: Composition writing Part 1 انشاء نویسی
 154. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۴: Composition writing Part 2 انشاء نویسی
 155. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۵: Composition writing Part 3 انشاء نویسی
 156. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۶: Composition writing Part 4 انشاء نویسی
 157. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۷: Composition writing Part 5 انشاء نویسی
 158. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۸: Composition writing Part 6 انشاء نویسی
 159. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۹: Composition writing Part 7 انشاء نویسی
 160. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۰: Composition writing Part 8 انشاء نویسی
 161. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۱: Composition writing Part 9 انشاء نویسی
 162. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۲: Composition writing Part 10 انشاء نویسی
 163. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۳: Composition writing Part 11 انشاء نویسی
 164. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۴: A, An & The Part 1 حرف تعریف
 165. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۵: A, An & The Part 2 حرف تعریف
 166. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۶: A, An & The Part 3 حرف تعریف
 167. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۷: A, An & The Part 4 حرف تعریف
 168. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۸: A, An & The Part 5 حرف تعریف
 169. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۹: A, An & The Part 6 حرف تعریف
 170. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۰: A, An & The Part 7 حرف تعریف
 171. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۱: A, An & The Part 8 حرف تعریف
 172. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۲: A, An & The Part 9 حرف تعریف
 173. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۳: Phrasal Verbs Part 1 فعل های ٢ قسمتی
 174. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۴: Phrasal Verbs Part 2 فعل های ٢ قسمتی
 175. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۵: Phrasal Verbs Part 3 فعل های ٢ قسمتی
 176. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۶: Phrasal Verbs Part 4 فعل های ٢ قسمتی
 177. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۷: Phrasal Verbs Part 5 فعل های ٢ قسمتی
 178. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۸: Phrasal Verbs Part 6 فعل های ٢ قسمتی
 179. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۹: Phrasal Verbs Part 7 فعل های ٢ قسمتی
 180. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۰: Phrasal Verbs Part 8 فعل های ٢ قسمتی
 181. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۱: Simple Past or Present Perfect Part 1 گذشته ساده یا حال کامل
 182. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۲: Simple Past or Present Perfect Part 2 گذشته ساده یا حال کامل
 183. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۳: Simple Past or Present Perfect Part 3 گذشته ساده یا حال کامل
 184. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۴: Simple Past or Present Perfect Part 4 گذشته ساده یا حال کامل
 185. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۵: Simple Past or Present Perfect Part 5 گذشته ساده یا حال کامل
 186. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۶: Simple Past or Present Perfect Part 6 گذشته ساده یا حال کامل
 187. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۷: Helping Verbs (Modal verbs) Part 1 (فعلهای کمکی (مودال
 188. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۸: Helping Verbs (Modal verbs) Part 2 (فعلهای کمکی (مودال
 189. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۹: Helping Verbs (Modal verbs) Part 3 (فعلهای کمکی (مودال
 190. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۰: Helping Verbs (Modal verbs) Part 4 (فعلهای کمکی (مودال
 191. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۱: Helping Verbs (Modal verbs) Part 5 (فعلهای کمکی (مودال
 192. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۲: Helping Verbs (Modal verbs) Part 6 (فعلهای کمکی (مودال
 193. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۳: Helping Verbs (Modal verbs) Part 7 (فعلهای کمکی (مودال
 194. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۴: Helping Verbs (Modal verbs) Part 8 (فعلهای کمکی (مودال
 195. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۵: Helping Verbs (Modal verbs) Part 9 (فعلهای کمکی (مودال
 196. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۶: Tenses Part 1 زمانها
 197. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۷: Tenses Part 2 زمانها
 198. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۸: Tenses Part 3 زمانها
 199. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۹: Tenses Part 4 زمانها
 200. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۰: Tenses Part 5 زمانها
 201. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۱: Tenses Part 6 زمانها
 202. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۲: Tenses Part 7 زمانها
 203. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۳: Tenses Part 8 زمانها
 204. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۴: Tenses Part 9 زمانها
 205. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۵: Tenses Part 10 زمانها
 206. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۶: Tenses Part 11 زمانها
 207. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۷: Tenses Part 12 زمانها
 208. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۸: Tenses Part 13 زمانها
 209. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۹: Tenses Part 14 زمانها
 210. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۰: Get Part 1 Get فعلهای دوقسمتی با
 211. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۱: Get Part 2 Get فعلهای دوقسمتی با
 212. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۲: Get Part 3 Get فعلهای دوقسمتی با
 213. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۳: Get Part 4 Get فعلهای دوقسمتی با
 214. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۴: Get Part 5 Get فعلهای دوقسمتی با
 215. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۵: Get Part 6 Get فعلهای دوقسمتی با
 216. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۶: Get Part 7 Get فعلهای دوقسمتی با
 217. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۷: Gerund & Infinitives Part 1 اسم فعل و مصدر
 218. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۸: Gerund & Infinitives Part 2 اسم فعل و مصدر
 219. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۹: Gerund & Infinitives Part 3 اسم فعل و مصدر
 220. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۰: Gerund & Infinitives Part 4 اسم فعل و مصدر
 221. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۱: Gerund & Infinitives Part 5 اسم فعل و مصدر
 222. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۲: Gerund & Infinitives Part 6 اسم فعل و مصدر
 223. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۳: Take Part 1 Take فعلهای دوقسمتی با
 224. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۴: Take Part 2 Take فعلهای دوقسمتی با
 225. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۵: Take Part 3 Take فعلهای دوقسمتی با
 226. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۶: Take Part 4 Take فعلهای دوقسمتی با
 227. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۷: Will Be Part 1 To Be شکل آینده فعل
 228. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۸: Will Be Part 2 To Be شکل آینده فعل
 229. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۹: Will Be Part 3 To Be شکل آینده فعل
 230. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۰: Will Be Part 4 To Be شکل آینده فعل
 231. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۱: Look Part 1 Look فعلهای دوقسمتی با
 232. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۲: Look Part 2 Look فعلهای دوقسمتی با
 233. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۳: Look Part 3 Look فعلهای دوقسمتی با
 234. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۴: Look Part 4 Look فعلهای دوقسمتی با
 235. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۵: Look Part 5 Look فعلهای دوقسمتی با
 236. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۶: Look Part 6 Look فعلهای دوقسمتی با
 237. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۷: Look Part 7 Look فعلهای دوقسمتی با
 238. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۸: Indefinite Pronouns Part 1 ضمیرهای نامعلوم
 239. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۹: Indefinite Pronouns Part 2 ضمیرهای نامعلوم
 240. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۰: Indefinite Pronouns Part 3 ضمیرهای نامعلوم
 241. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۱: Indefinite Pronouns Part 4 ضمیرهای نامعلوم
 242. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۲: Indefinite Pronouns Part 5 ضمیرهای نامعلوم
 243. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۳: Indefinite Pronouns Part 6 ضمیرهای نامعلوم
 244. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۴: Indefinite Pronouns Part 7 ضمیرهای نامعلوم
 245. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۵: Direct & Indirect Speech Part 1 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 246. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۶: Direct & Indirect Speech Part 2 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 247. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۷: Direct & Indirect Speech Part 3 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 248. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۸: Direct & Indirect Speech Part 4 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 249. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۹: Direct & Indirect Speech Part 5 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 250. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۰: Direct & Indirect Speech Part 6 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 251. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۱: Direct & Indirect Speech Part 7 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 252. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۲: Direct & Indirect Speech Part 8 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 253. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۳: Direct & Indirect Speech Part 9 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 254. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۴: Direct & Indirect Speech Part 10 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 255. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۵: Direct & Indirect Speech Part 11 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 256. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۶: Direct & Indirect Speech Part 12 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 257. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۷: Direct & Indirect Speech Part 13 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 258. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۸: Direct & Indirect Speech Part 14 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 259. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۹: Get Up & Wake up تفاوت
 260. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۰: Exercises Part 1 تمرین ها
 261. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۱: Exercises Part 2 تمرین ها
 262. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۲: Exercises Part 3 تمرین ها
 263. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۳: Exercises Part 4 تمرین ها
 264. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۴: Exercises Part 5 تمرین ها
 265. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۵: Exercises Part 6 تمرین ها
 266. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۶: Exercises Part 7 تمرین ها
 267. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۷: Exercises Part 8 تمرین ها
 268. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۸: Exercises Part 9 تمرین ها
 269. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۹: Exercises Part 10 تمرین ها
 270. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۰: Exercises Part 11 تمرین ها
 271. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۱: Exercises Part 12 تمرین ها
 272. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۲: Exercises Part 13 تمرین ها
 273. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۳: Exercises Part 14 تمرین ها
 274. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۴: Exercises Part 15 تمرین ها
 275. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۵: Exercises Part 16 تمرین ها
 276. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۶: Exercises Part 17 تمرین ها
 277. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۷: Exercises Part 18 تمرین ها
 278. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۸: Pronouncing ed Part 1 ed تلفظ
 279. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۹: Pronouncing ed Part 2 ed تلفظ
 280. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۰: Pronouncing ed Part 3 ed تلفظ
 281. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۱: Pronouncing ed Part 4 ed تلفظ
 282. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۲: Quantifiers Part 1
 283. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۳: Quantifiers Part 2
 284. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۴: Quantifiers Part 3
 285. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۵: Quantifiers Part 4
 286. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۶: Quantifiers Part 5
 287. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۷: Quantifiers Part 6
 288. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۸: Quantifiers Part 7
 289. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۹: Quantifiers Part 8
 290. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۰: Quantifiers Part 9
 291. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۱: Quantifiers Part 10
 292. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۲: Quantifiers Part 11
 293. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۳: Quantifiers Part 12
 294. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۴: Quantifiers Part 13
 295. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۵: Quantifiers Part 14
 296. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۶: Quantifiers Part 15
 297. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۷: Like & As Part 1
 298. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۸: Like & As Part 2
 299. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۹: Like & As Part 3
 300. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۰: Like & As Part 4
 301. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۱: Like & As Part 5
 302. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۲: Used to, get used to & to be used to Part 1 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 303. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۳: Used to, get used to & to be used to Part 2 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 304. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۴: Used to, get used to & to be used to Part 3 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 305. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۵: Used to, get used to & to be used to Part 4 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 306. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۶: Used to, get used to & to be used to Part 5 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 307. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۷: How to Improve your English 01 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 308. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۸: How to Improve your English 02 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 309. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۹: How to Improve your English 03 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 310. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۰: How to Improve your English 04 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 311. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۱: How to Improve your English 05 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 312. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۲: How to Improve your English 06 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 313. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۳: How to Improve your English 07 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 314. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۴: How to Improve your English 08 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 315. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۵: How to Improve your English 09 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 316. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۶: How to Improve your English 10 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 317. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۷: How to Improve your English 11 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 318. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۸: How to Improve your English 12 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 319. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۹: How to Improve your English 13 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 320. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۰: How to Improve your English 14 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 321. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۱: How to Improve your English 15 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 322. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۲: How to Improve your English 16 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 323. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۳: How to Improve your English 17 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 324. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۴: How to Improve your English 18 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 325. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۵: How to Improve your English 19 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 326. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۶: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 1 آوا نگاری
 327. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۷: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 2 آوا نگاری
 328. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۸: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 3 آوا نگاری
 329. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۹: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 4 آوا نگاری
 330. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۰: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 5 آوا نگاری
 331. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۱: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 6 آوا نگاری
 332. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۲: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 7 آوا نگاری
 333. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۳: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 8 آوا نگاری
 334. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۴: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 9 آوا نگاری
 335. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۵: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 10 آوا نگاری
 336. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۶: Expressions with “Word” Part 1 چند اصطلاح با Word
 337. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۷: Expressions with “Word” Part 2 چند اصطلاح با Word
 338. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۸: Expressions with “Word” Part 3 چند اصطلاح با Word
 339. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۹: Expressions with “Word” Part 11 چند اصطلاح با Word
 340. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۰: Expressions with “Word” Part 12 چند اصطلاح با Word
 341. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۱: Expressions with “Word” Part 13 چند اصطلاح با Word
 342. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۲: Expressions with “Word” Part 14 چند اصطلاح با Word
 343. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۳: Expressions with “Word” Part 15 چند اصطلاح با Word
 344. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۴: Expressions with “Word” Part 16 چند اصطلاح با Word
 345. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۵: Expressions with “Word” Part 17 چند اصطلاح با Word
 346. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۶: Expressions with “Word” Part 18 چند اصطلاح با Word
 347. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۷: Expressions with “Word” Part 19 چند اصطلاح با Word
 348. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۸: Expressions with “Word” Part 20 چند اصطلاح با Word
 349. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۹: Expressions with “Word” Part 21 چند اصطلاح با Word
 350. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۵۰: Expressions with “Word” Part 22 چند اصطلاح با Word

درباره ی english4persians

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *