خانه / رشته‌ها / آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی - دانشگاه پوناتو

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی

در این دوره آموزشی، شما در ۳۵۰ جلسه ویدیویی کوتاه، بخش قابل‌توجهی از گرامر زبان انگلیسی را می‌آموزید. تمامی این ویدیوها به زبان فارسی است.

خرید پستی

اگر امکان دانلود یا مشاهده آنلاین این کلاس آموزشی برای شما فراهم نیست، می‌توانید با کلیک بر روی یکی از دگمه‌های زیر، تمامی قسمت‌های آن را از طریق پُست درب منزل خود تحویل بگیرید.
خرید پستی دوره‌ی کامل آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی
 1. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱: Basic Sentence Structure (SVO) ساختار ابتدائی جمله
 2. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲: To Be (Am Is Are) Part 1 To Be آموزش گرامر افعال
 3. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳: To Be (Am Is Are) Part2 – To Be آموزش گرامر افعال
 4. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴: Was & Were Part1 To Be شکل گذشته افعال
 5. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵: Was & Were Part 2 To Be شکل گذشته افعال
 6. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶: Simple Present Part 1 زمان حال ساده
 7. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷: Simple Present Part 2 زمان حال ساده
 8. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸: Simple Present Negative & Question Part 1 حالت منفی و پرسشی در زمان حال ساده
 9. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹: Simple Present Negative & Question Part 2 حالت منفی و پرسشی در زمان حال ساده
 10. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰: Subject Verb Agreement Part 1 – توافق فعل با فاعل
 11. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱: Subject Verb Agreement Part 2 – توافق فعل با فاعل
 12. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲: Plural Forms Part 1 – شکل های جمع
 13. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳: Plural Forms Part 2 شکل های جمع
 14. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴: Have/Has (Got) Part 1 شکل های مختلف فعل داشتن
 15. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵: Have/Has (Got) Part 2 شکل های مختلف فعل داشتن
 16. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶: Adjectives Part 1 صفت ها
 17. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷: Adjectives Part 2 صفت ها
 18. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸: Adverbs Part 1 قید حالت
 19. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹: Adverbs Part 2 قید حالت
 20. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰: Present Continuous Part 1 زمان حال استمراری
 21. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱: Present Continuous Part 2 زمان حال استمراری
 22. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲: Present Continuous Part 3 زمان حال استمراری
 23. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳: Past Continuous Part 1 زمان گذشته استمراری
 24. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴: Past Continuous Part 2 زمان گذشته استمراری
 25. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵: Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری
 26. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶: Spelling Part 1 قواعد نگارش
 27. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷: Spelling Part 2 قواعد نگارش
 28. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸: Spelling Part 3 قواعد نگارش
 29. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹: Simple Past Part 1 گذشته ساده
 30. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰: Simple Past Part 2 گذشته ساده
 31. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱: Simple Past Part 3 گذشته ساده
 32. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲: Simple Past Negative & Question Part1 حالت منفی و پرسشی در زمان گذشته ساده
 33. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳: Simple Past Negative & Question Part 2 حالت منفی و پرسشی در زمان گذشته ساده
 34. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴: Simple Past Negative & Question Part 3 حالت منفی و پرسشی در زمان گذشته ساده
 35. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۵: Possessive Adjectives Part 1 صفت های ملکی
 36. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۶: Possessive Adjectives Part 2 صفت های ملکی
 37. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۷: Possessive Adjectives Part 3 صفت های ملکی
 38. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۸: Possessive Pronouns Part 1 ضمیرهای ملکی
 39. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۹: Possessive Pronouns Part 2 ضمیرهای ملکی
 40. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۰: Possessive Pronouns Part 3 ضمیرهای ملکی
 41. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۱: Reflexive Pronouns Part 1 ضمیر های انعکاسی
 42. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۲: Reflexive Pronouns Part 2 ضمیر های انعکاسی
 43. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۳: Reflexive Pronouns Part 3 ضمیر های انعکاسی
 44. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۴: Objective Pronouns Part 1 ضمیر های مفعولی
 45. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۵: Objective Pronouns Part 2 ضمیر های مفعولی
 46. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۶: Ordinal Numbers Part 1 اعداد ترتیبی
 47. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۷: Ordinal Numbers Part 2 اعداد ترتیبی
 48. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۸: Ordinal Numbers Part 3 اعداد ترتیبی
 49. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۴۹: As…As Part 1 برابری صفت ها
 50. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۰: As…As Part 2 برابری صفت ها
 51. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۱: As…As Part 3 برابری صفت ها
 52. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۲: Comparative Adjectives Part 1 صفت های قیاسی
 53. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۳: Comparative Adjectives Part 2 صفت های قیاسی
 54. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۴: Comparative Adjectives Part 3 صفت های قیاسی
 55. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۵: Superlative Adjectives Part 1 صفت های عالی
 56. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۶: Superlative Adjectives Part 2 صفت های عالی
 57. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۷: Superlative Adjectives Part 3 صفت های عالی
 58. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۸: Tag Question Part 1 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 59. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۵۹: Tag Question Part 2 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 60. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۰: Tag Question Part 3 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 61. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۱: Tag Question Part 4 اینطور نیست؟ مگه نه؟
 62. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۲: Both Either Neither Part 1 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 63. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۳: Both Either Neither Part 2 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 64. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۴: Both Either Neither Part 3 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 65. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۵: Both Either Neither Part 4 هردو/ یا این یا اون/ هیچکدوم
 66. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۶: Present Perfect Part 1 زمان حال کامل
 67. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۷: Present Perfect Part 2 زمان حال کامل
 68. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۸: Present Perfect Part 3 زمان حال کامل
 69. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۶۹: Present Perfect Part 4 زمان حال کامل, آیا تا حالا …؟
 70. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۰: Present Perfect Part 5 زمان حال کامل, آیا تا حالا …؟
 71. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۱: Present Perfect Part 6 زمان حال کامل, آیا تا حالا …؟
 72. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۲: Present Perfect Part 7 زمان حال کامل چند وقته که …؟
 73. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۳: Present Perfect Part 8 زمان حال کامل چند وقته که …؟
 74. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۴: Present Perfect Part 9 تفاوت زمان گذشته ساده و حال کامل
 75. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۵: Questions Part 1 شیوه های مختلف پرسیدن
 76. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۶: Questions Part 2 شیوه های مختلف پرسیدن
 77. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۷: Questions Part 3 شیوه های مختلف پرسیدن
 78. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۸: Questions Part 4 شیوه های مختلف پرسیدن
 79. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۷۹: Questions Part 5 شیوه های مختلف پرسیدن
 80. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۰: Questions Part 6 شیوه های مختلف پرسیدن
 81. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۱: Questions Part 7 شیوه های مختلف پرسیدن
 82. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۲: Questions Part 8 شیوه های مختلف پرسیدن
 83. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۳: Relative Pronouns Part 1 ضمیرهای موصولی
 84. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۴: Relative Pronouns Part 2 ضمیرهای موصولی
 85. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۵: Relative Pronouns Part 3 ضمیرهای موصولی
 86. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۶: Relative Pronouns Part 4 ضمیرهای موصولی
 87. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۷: Relative Pronouns Part 5 ضمیرهای موصولی
 88. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۸: Relative Pronouns Part 6 ضمیرهای موصولی
 89. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۸۹: Relative Pronouns Part 7 ضمیرهای موصولی
 90. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۰: Prepositions Part 1 حروف اضافه
 91. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۱: Prepositions Part 2 حروف اضافه
 92. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۲: Prepositions Part 3 حروف اضافه
 93. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۳: Prepositions Part 4 حروف اضافه
 94. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۴: Prepositions Part 5 حروف اضافه
 95. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۵: Prepositions Part 6 حروف اضافه
 96. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۶: Prepositions Part 7 حروف اضافه
 97. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۷: Prepositions Part 8 حروف اضافه
 98. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۸: Prepositions Part 9 حروف اضافه
 99. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۹۹: Prepositions Part 10 حروف اضافه
 100. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۰: Prepositions Part 11 حروف اضافه
 101. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۱: Prepositions Part 12 حروف اضافه
 102. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۲: Passive Voice Part 1 جمله های مجهول
 103. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۳: Passive Voice Part 2 جمله های مجهول
 104. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۴: Passive Voice Part 3 جمله های مجهول
 105. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۵: Passive Voice Part 4 جمله های مجهول
 106. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۶: Passive Voice Part 5 جمله های مجهول
 107. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۷: Passive Voice Part 6 جمله های مجهول
 108. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۸: Passive Voice Part 7 جمله های مجهول
 109. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۰۹: Conditional sentences Part 1 (type 0) جمله های شرطی
 110. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۰: Conditional sentences Part 2 (type 0) جمله های شرطی
 111. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۱: Conditional sentences Part 3 type 1 جمله های شرطی
 112. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۲: Conditional sentences Part 4 (type 2) جمله های شرطی
 113. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۳: Conditional sentences Part 5 (type 2) جمله های شرطی
 114. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۴: Conditional sentences Part 6 (type 3) جمله های شرطی
 115. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۵: Prefixes & Suffixes Part 1 پیشوندها و پسوندها
 116. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۶: Prefixes & Suffixes Part 2 پیشوندها و پسوندها
 117. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۷: Prefixes & Suffixes Part 3 پیشوندها و پسوندها
 118. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۸: Prefixes & Suffixes Part 4 پیشوندها و پسوندها
 119. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۱۹: Prefixes & Suffixes Part 5 پیشوندها و پسوندها
 120. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۰: Prefixes & Suffixes Part 6 پیشوندها و پسوندها
 121. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۱: Prefixes & Suffixes Part 7 پیشوندها و پسوندها
 122. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۲: Prefixes & Suffixes Part 8 پیشوندها و پسوندها
 123. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۳: Prefixes & Suffixes Part 9 پیشوندها و پسوندها
 124. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۴: Future Tense Part 1 زمان آینده
 125. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۵: Future Tense Part 2 زمان آینده
 126. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۶: Future Tense Part 3 زمان آینده
 127. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۷: Future Tense Part 4 زمان آینده
 128. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۸: Future Tense Part 5 زمان آینده
 129. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۲۹: Future Tense Part 6 زمان آینده
 130. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۰: Future Tense Part 7 زمان آینده
 131. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۱: Future Tense Part 8 زمان آینده
 132. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۲: Future Tense Part 9 زمان آینده
 133. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۳: Future Tense Part 10 زمان آینده
 134. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۴: IELTS Part 1 معرفی امتحان آیلتس
 135. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۵: IELTS Part 2 معرفی امتحان آیلتس
 136. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۶: IELTS Part 3 معرفی امتحان آیلتس
 137. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۷: IELTS Part 4 معرفی امتحان آیلتس
 138. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۸: IELTS Part 5 معرفی امتحان آیلتس
 139. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۳۹: IELTS Part 6 معرفی امتحان آیلتس
 140. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۰: IELTS Part 7 معرفی امتحان آیلتس
 141. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۱: Conjunctions Part 1 حروف ربط
 142. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۲: Conjunctions Part 2 حروف ربط
 143. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۳: Conjunctions Part 3 حروف ربط
 144. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۴: Conjunctions Part 4 حروف ربط
 145. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۵: Conjunctions Part 5 حروف ربط
 146. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۶: Conjunctions Part 6 حروف ربط
 147. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۷: Conjunctions Part 7 حروف ربط
 148. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۸: Past Perfect Part 1 زمان گذشته کامل
 149. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۴۹: Past Perfect Part 2 زمان گذشته کامل
 150. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۰: Past Perfect Part 3 زمان گذشته کامل
 151. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۱: Past Perfect Part 4 زمان گذشته کامل
 152. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۲: Past Perfect Part 5 زمان گذشته کامل
 153. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۳: Composition writing Part 1 انشاء نویسی
 154. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۴: Composition writing Part 2 انشاء نویسی
 155. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۵: Composition writing Part 3 انشاء نویسی
 156. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۶: Composition writing Part 4 انشاء نویسی
 157. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۷: Composition writing Part 5 انشاء نویسی
 158. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۸: Composition writing Part 6 انشاء نویسی
 159. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۵۹: Composition writing Part 7 انشاء نویسی
 160. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۰: Composition writing Part 8 انشاء نویسی
 161. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۱: Composition writing Part 9 انشاء نویسی
 162. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۲: Composition writing Part 10 انشاء نویسی
 163. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۳: Composition writing Part 11 انشاء نویسی
 164. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۴: A, An & The Part 1 حرف تعریف
 165. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۵: A, An & The Part 2 حرف تعریف
 166. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۶: A, An & The Part 3 حرف تعریف
 167. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۷: A, An & The Part 4 حرف تعریف
 168. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۸: A, An & The Part 5 حرف تعریف
 169. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۶۹: A, An & The Part 6 حرف تعریف
 170. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۰: A, An & The Part 7 حرف تعریف
 171. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۱: A, An & The Part 8 حرف تعریف
 172. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۲: A, An & The Part 9 حرف تعریف
 173. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۳: Phrasal Verbs Part 1 فعل های ٢ قسمتی
 174. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۴: Phrasal Verbs Part 2 فعل های ٢ قسمتی
 175. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۵: Phrasal Verbs Part 3 فعل های ٢ قسمتی
 176. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۶: Phrasal Verbs Part 4 فعل های ٢ قسمتی
 177. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۷: Phrasal Verbs Part 5 فعل های ٢ قسمتی
 178. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۸: Phrasal Verbs Part 6 فعل های ٢ قسمتی
 179. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۷۹: Phrasal Verbs Part 7 فعل های ٢ قسمتی
 180. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۰: Phrasal Verbs Part 8 فعل های ٢ قسمتی
 181. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۱: Simple Past or Present Perfect Part 1 گذشته ساده یا حال کامل
 182. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۲: Simple Past or Present Perfect Part 2 گذشته ساده یا حال کامل
 183. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۳: Simple Past or Present Perfect Part 3 گذشته ساده یا حال کامل
 184. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۴: Simple Past or Present Perfect Part 4 گذشته ساده یا حال کامل
 185. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۵: Simple Past or Present Perfect Part 5 گذشته ساده یا حال کامل
 186. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۶: Simple Past or Present Perfect Part 6 گذشته ساده یا حال کامل
 187. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۷: Helping Verbs (Modal verbs) Part 1 (فعلهای کمکی (مودال
 188. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۸: Helping Verbs (Modal verbs) Part 2 (فعلهای کمکی (مودال
 189. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۸۹: Helping Verbs (Modal verbs) Part 3 (فعلهای کمکی (مودال
 190. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۰: Helping Verbs (Modal verbs) Part 4 (فعلهای کمکی (مودال
 191. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۱: Helping Verbs (Modal verbs) Part 5 (فعلهای کمکی (مودال
 192. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۲: Helping Verbs (Modal verbs) Part 6 (فعلهای کمکی (مودال
 193. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۳: Helping Verbs (Modal verbs) Part 7 (فعلهای کمکی (مودال
 194. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۴: Helping Verbs (Modal verbs) Part 8 (فعلهای کمکی (مودال
 195. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۵: Helping Verbs (Modal verbs) Part 9 (فعلهای کمکی (مودال
 196. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۶: Tenses Part 1 زمانها
 197. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۷: Tenses Part 2 زمانها
 198. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۸: Tenses Part 3 زمانها
 199. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۱۹۹: Tenses Part 4 زمانها
 200. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۰: Tenses Part 5 زمانها
 201. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۱: Tenses Part 6 زمانها
 202. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۲: Tenses Part 7 زمانها
 203. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۳: Tenses Part 8 زمانها
 204. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۴: Tenses Part 9 زمانها
 205. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۵: Tenses Part 10 زمانها
 206. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۶: Tenses Part 11 زمانها
 207. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۷: Tenses Part 12 زمانها
 208. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۸: Tenses Part 13 زمانها
 209. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۰۹: Tenses Part 14 زمانها
 210. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۰: Get Part 1 Get فعلهای دوقسمتی با
 211. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۱: Get Part 2 Get فعلهای دوقسمتی با
 212. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۲: Get Part 3 Get فعلهای دوقسمتی با
 213. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۳: Get Part 4 Get فعلهای دوقسمتی با
 214. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۴: Get Part 5 Get فعلهای دوقسمتی با
 215. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۵: Get Part 6 Get فعلهای دوقسمتی با
 216. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۶: Get Part 7 Get فعلهای دوقسمتی با
 217. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۷: Gerund & Infinitives Part 1 اسم فعل و مصدر
 218. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۸: Gerund & Infinitives Part 2 اسم فعل و مصدر
 219. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۱۹: Gerund & Infinitives Part 3 اسم فعل و مصدر
 220. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۰: Gerund & Infinitives Part 4 اسم فعل و مصدر
 221. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۱: Gerund & Infinitives Part 5 اسم فعل و مصدر
 222. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۲: Gerund & Infinitives Part 6 اسم فعل و مصدر
 223. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۳: Take Part 1 Take فعلهای دوقسمتی با
 224. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۴: Take Part 2 Take فعلهای دوقسمتی با
 225. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۵: Take Part 3 Take فعلهای دوقسمتی با
 226. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۶: Take Part 4 Take فعلهای دوقسمتی با
 227. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۷: Will Be Part 1 To Be شکل آینده فعل
 228. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۸: Will Be Part 2 To Be شکل آینده فعل
 229. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۲۹: Will Be Part 3 To Be شکل آینده فعل
 230. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۰: Will Be Part 4 To Be شکل آینده فعل
 231. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۱: Look Part 1 Look فعلهای دوقسمتی با
 232. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۲: Look Part 2 Look فعلهای دوقسمتی با
 233. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۳: Look Part 3 Look فعلهای دوقسمتی با
 234. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۴: Look Part 4 Look فعلهای دوقسمتی با
 235. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۵: Look Part 5 Look فعلهای دوقسمتی با
 236. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۶: Look Part 6 Look فعلهای دوقسمتی با
 237. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۷: Look Part 7 Look فعلهای دوقسمتی با
 238. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۸: Indefinite Pronouns Part 1 ضمیرهای نامعلوم
 239. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۳۹: Indefinite Pronouns Part 2 ضمیرهای نامعلوم
 240. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۰: Indefinite Pronouns Part 3 ضمیرهای نامعلوم
 241. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۱: Indefinite Pronouns Part 4 ضمیرهای نامعلوم
 242. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۲: Indefinite Pronouns Part 5 ضمیرهای نامعلوم
 243. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۳: Indefinite Pronouns Part 6 ضمیرهای نامعلوم
 244. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۴: Indefinite Pronouns Part 7 ضمیرهای نامعلوم
 245. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۵: Direct & Indirect Speech Part 1 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 246. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۶: Direct & Indirect Speech Part 2 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 247. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۷: Direct & Indirect Speech Part 3 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 248. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۸: Direct & Indirect Speech Part 4 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 249. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۴۹: Direct & Indirect Speech Part 5 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 250. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۰: Direct & Indirect Speech Part 6 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 251. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۱: Direct & Indirect Speech Part 7 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 252. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۲: Direct & Indirect Speech Part 8 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 253. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۳: Direct & Indirect Speech Part 9 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 254. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۴: Direct & Indirect Speech Part 10 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 255. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۵: Direct & Indirect Speech Part 11 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 256. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۶: Direct & Indirect Speech Part 12 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 257. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۷: Direct & Indirect Speech Part 13 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 258. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۸: Direct & Indirect Speech Part 14 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 259. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۵۹: Get Up & Wake up تفاوت
 260. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۰: Exercises Part 1 تمرین ها
 261. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۱: Exercises Part 2 تمرین ها
 262. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۲: Exercises Part 3 تمرین ها
 263. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۳: Exercises Part 4 تمرین ها
 264. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۴: Exercises Part 5 تمرین ها
 265. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۵: Exercises Part 6 تمرین ها
 266. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۶: Exercises Part 7 تمرین ها
 267. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۷: Exercises Part 8 تمرین ها
 268. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۸: Exercises Part 9 تمرین ها
 269. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۶۹: Exercises Part 10 تمرین ها
 270. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۰: Exercises Part 11 تمرین ها
 271. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۱: Exercises Part 12 تمرین ها
 272. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۲: Exercises Part 13 تمرین ها
 273. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۳: Exercises Part 14 تمرین ها
 274. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۴: Exercises Part 15 تمرین ها
 275. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۵: Exercises Part 16 تمرین ها
 276. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۶: Exercises Part 17 تمرین ها
 277. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۷: Exercises Part 18 تمرین ها
 278. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۸: Pronouncing ed Part 1 ed تلفظ
 279. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۷۹: Pronouncing ed Part 2 ed تلفظ
 280. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۰: Pronouncing ed Part 3 ed تلفظ
 281. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۱: Pronouncing ed Part 4 ed تلفظ
 282. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۲: Quantifiers Part 1
 283. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۳: Quantifiers Part 2
 284. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۴: Quantifiers Part 3
 285. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۵: Quantifiers Part 4
 286. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۶: Quantifiers Part 5
 287. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۷: Quantifiers Part 6
 288. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۸: Quantifiers Part 7
 289. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۸۹: Quantifiers Part 8
 290. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۰: Quantifiers Part 9
 291. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۱: Quantifiers Part 10
 292. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۲: Quantifiers Part 11
 293. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۳: Quantifiers Part 12
 294. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۴: Quantifiers Part 13
 295. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۵: Quantifiers Part 14
 296. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۶: Quantifiers Part 15
 297. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۷: Like & As Part 1
 298. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۸: Like & As Part 2
 299. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۲۹۹: Like & As Part 3
 300. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۰: Like & As Part 4
 301. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۱: Like & As Part 5
 302. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۲: Used to, get used to & to be used to Part 1 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 303. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۳: Used to, get used to & to be used to Part 2 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 304. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۴: Used to, get used to & to be used to Part 3 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 305. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۵: Used to, get used to & to be used to Part 4 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 306. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۶: Used to, get used to & to be used to Part 5 عادت های ترک شده, عادت داشتن, عادت کردن
 307. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۷: How to Improve your English 01 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 308. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۸: How to Improve your English 02 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 309. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۰۹: How to Improve your English 03 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 310. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۰: How to Improve your English 04 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 311. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۱: How to Improve your English 05 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 312. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۲: How to Improve your English 06 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 313. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۳: How to Improve your English 07 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 314. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۴: How to Improve your English 08 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 315. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۵: How to Improve your English 09 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 316. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۶: How to Improve your English 10 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 317. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۷: How to Improve your English 11 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 318. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۸: How to Improve your English 12 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 319. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۱۹: How to Improve your English 13 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 320. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۰: How to Improve your English 14 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 321. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۱: How to Improve your English 15 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 322. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۲: How to Improve your English 16 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 323. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۳: How to Improve your English 17 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 324. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۴: How to Improve your English 18 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 325. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۵: How to Improve your English 19 چگونه زبان خود را بهتر کنیم
 326. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۶: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 1 آوا نگاری
 327. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۷: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 2 آوا نگاری
 328. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۸: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 3 آوا نگاری
 329. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۲۹: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 4 آوا نگاری
 330. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۰: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 5 آوا نگاری
 331. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۱: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 6 آوا نگاری
 332. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۲: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 7 آوا نگاری
 333. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۳: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 8 آوا نگاری
 334. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۴: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 9 آوا نگاری
 335. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۵: International Phonetic Alphabet (IPA) Part 10 آوا نگاری
 336. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۶: Expressions with “Word” Part 1 چند اصطلاح با Word
 337. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۷: Expressions with “Word” Part 2 چند اصطلاح با Word
 338. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۸: Expressions with “Word” Part 3 چند اصطلاح با Word
 339. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۳۹: Expressions with “Word” Part 11 چند اصطلاح با Word
 340. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۰: Expressions with “Word” Part 12 چند اصطلاح با Word
 341. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۱: Expressions with “Word” Part 13 چند اصطلاح با Word
 342. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۲: Expressions with “Word” Part 14 چند اصطلاح با Word
 343. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۳: Expressions with “Word” Part 15 چند اصطلاح با Word
 344. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۴: Expressions with “Word” Part 16 چند اصطلاح با Word
 345. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۵: Expressions with “Word” Part 17 چند اصطلاح با Word
 346. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۶: Expressions with “Word” Part 18 چند اصطلاح با Word
 347. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۷: Expressions with “Word” Part 19 چند اصطلاح با Word
 348. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۸: Expressions with “Word” Part 20 چند اصطلاح با Word
 349. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۴۹: Expressions with “Word” Part 21 چند اصطلاح با Word
 350. PNT1223 – آموزش گرامر انگلیسی ۳۵۰: Expressions with “Word” Part 22 چند اصطلاح با Word

درباره ی english4persians

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *